Megrendelés:
Az elektronikus megrendelés tartalmazza a számlázási nevet, címet, a Megrendelő telefonszámát, megrendelt termékek megnevezését, a termékek átvételének és a fizetés módjának a megrendelőlapon meghatározott lehetőségek közüli kiválasztását. A megrendelés menetét az alábbi bekezdések ismertetik.

Megrendelő a megrendeléshez a [Megrendelem]  ikonon keresztül juthat el.

A [Megrendelem] gomb használata, azaz a megrendelés véglegesítése a szerződés létrejötte esetén fizetési kötelezettséget von maga után.

Az elektronikus megrendelés a Ptk. 6.64. § (1) bekezdése szerinti szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak minősül. Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről elektronikus úton értesíti Megrendelőt (visszaigazoló levél).

Szolgáltató rendszere minden visszaigazolt megrendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, melyet a megrendelés benyújtását követően megjelenő weboldal, illetve a visszaigazoló levél is tartalmaz. Megrendelő tudomásul veszi, hogy kizárólag e rendelésazonosítóval rendelkező megrendelések érvényesek.

A visszaigazoló levél tartalmazza a szerződés lényeges elemeit, így különösen a felek megjelölését, a szállítási címet, a megrendelt termékeket és azok árait. A megrendelt termékek a visszaigazolásban szereplő áron kerülnek kiszállításra, kivéve az alábbi eseteket:

 • Amennyiben Megrendelő rendelését utóbb módosítja, a módosítás tekintetében a módosítás idején érvényes áron történik a kiszállítás. A módosult áron való kiszállítást Megrendelőnek elektronikusan meg kell erősítenie.
 • A nem egalizált, változó súlyú termékek (olyan termékek, amelyek ára kg-ban kerültek meghatározásra, zöldség-gyümölcs, tőkehús, baromfi húskészítmény stb.) esetében a megrendelt mennyiség minimális mértékben eltérhet a kiszállításra kerülő mennyiségtől. Ezeknél a termékeknél a megrendeléskor visszaigazolt ár irányár, ami a mennyiségi eltérésből adódóan a kiszállításkor minimális mértékben csökkenhet, illetve emelkedhet
 • Amennyiben Megrendelő által kiválasztott termék a kiszállítás napján nincsen raktáron, Szolgáltató egy másik, ún. helyettesítő terméket fog felkínálni az eredeti helyett, amelynek ára az eredeti terméktől eltérő lehet, ezáltal a várható végösszeget módosítja. A helyettesítő terméket Megrendelő nem köteles elfogadni, a tételt törölheti is a rendeléséből. Szolgáltató a helyettesítő termék felkínálása céljából már a kiszállítást megelőzően megkísérli felvenni Megrendelővel a kapcsolatot.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Szolgáltató Megrendelő elektronikus megrendelését saját rendszerében iktatja, az utóbb – a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban, de legalább öt évig – hozzáférhető.

Jelen ÁSZF-hez vezető internetes linket Szolgáltató érdemi válaszlevelében megjelöljük.

Rendelésmódosítás:

A rendelést legkésőbb a kiszállítást megelőző nap 23:59-ig szükséges leadni. Lehetőség van a már korábban leadott rendelések tételeinek módosítására a kiszállítást megelőző nap (délelőtt) 11 óra 59 percig abban az esetben, ha a kiszállítás a délutáni időintervallumban történik.

A rendelésmódosítás a hazhozszallitas@mcsemege.hu e-mail címen lehetséges a kívánt módosítások pontos leírásával. Az e-mailbe kérjük belefoglalni a visszaigazolt rendelés rendelésazonosító számát, vagy, ha még ilyen nincs, akkor a megadott számlázási nevet és címet.
Megrendelő minden rendelésmódosításról, illetve a rendelés törléséről is visszaigazoló e-mailt kap.

Házhozszállítás:

A megrendelt termékek kézbesítésére Magyarországnak a Honlapon mindenkor aktuálisan feltüntetett területein van lehetőség. A házhozszállítást Megrendelő szállítási cím adatainak függvényében az Eladók végzik.

A kiszállítás időpontját a Megrendelő az alábbi időpontok között maga választhatja ki:

hétfő-péntek08:00-18:00
szombat08:00-16:00
vasárnapnincs kiszállítás

A kiszállítás időpontja a megrendelést követő nap, amelyiken az Eladó házhoz szállít az elérhető időablakok függvényében. Időpont legfeljebb egy hétre előre foglalható.

Házhozszállítási területek: Budapest egész területe

A házhozszállítás 10.000 Ft feletti vásárlás esetén költségmentesen vehető igénybe.
Sikertelen kézbesítés esetén a vásárló a területileg illetékes ügyfélszolgálattal tudja felvenni a kapcsolatot, amelynek elérhetőségei a rendelést visszaigazoló e-mailben kerülnek megküldésre. Az újbóli kiszállítás extra szállítási költséget jelent.

A termék átvételekor Megrendelő a kézbesítő jelenlétében köteles meggyőződni a termék sértetlenségéről. Ha Megrendelő sérülést vagy egyéb látható hibát észlel, köteles jegyzőkönyvet felvetetni a kiszállítást teljesítő futárral és a csomag átvételét megtagadni. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

A kiszállítást csak tizennyolcadik életévét betöltött személy kezéhez lehet teljesíteni, függetlenül a megrendelt termékek típusától.

A fizetés módja:

A vételárat, illetve a szállítási díjat Megrendelő az átvétellel egyidejűleg

 • készpénzzel vagy
 • bankkártyával a futárnál lévő mobil POS terminál segítségével egyenlítheti ki.
  Elfogadott bankkártya-típusok: Visa, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

Megrendelő az alábbi utalványokkal is teljesítheti a vételárat:

 • Edenred utalvány
 • Edenred kártya
 • Erzsébet étkezési utalvány
 • Erzsébet gyermekvédelmi utalvány
 • Posta Paletta utalvány
A szerződés megszűnése:

A felek között létrejött szerződés

 • amennyiben a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti megrendelői elállásra érvényesen sor kerülhet, úgy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti megrendelői elállásra nyitva álló határidő lejártát és a szerződés teljesítését követően,
 • egyéb esetben a teljesítést követően

szűnik meg.

Eljárás hibás teljesítés esetén:

–       Termékszavatosság

A meghirdetett terméket bemutató, az internetes felületen közzétett termékismertetők az egyes termékek előállítója által szolgáltatott adatoknak felelnek meg.

A termék hibája esetén Megrendelő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

–        Kellékszavatosság

Eladó a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján Megrendelő választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az Eladónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, vagy ha Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül, fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén legkésőbb két hónapon belül köteles a hibát Eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő felelős.

Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év, fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén két év alatt évül el. Ha a szerződés tárgya használt dolog, az elévülési határidő egy év. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Megrendelő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha Megrendelő a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Ha Eladó a szavatossági igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelőt.

Egyes termékek kijavítása vagy kicserélése a jogszabályban javasolt 15 napos határidőt meghaladhatja. Eladó vállalja, hogy a kijavításra vagy kicserélésre jogos igény esetén legkésőbb a bejelentést követő 60 napon belül sor kerül.

Ha a termék meghibásodásában Megrendelőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában Megrendelő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha Eladó e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Panaszkezelés:

Amennyiben Megrendelő panasszal fordul Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató a panaszt rögzíti, és legalább egy évig megőrzi. Szolgáltató a panaszt haladéktalanul továbbítja Eladó felé, aki azt 30 napon belül kivizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről írásban értesíti Megrendelőt. A panasz benyújtására Szolgáltató fent megjelölt elérhetőségein vagy az Eladó felé közvetlenül, a vásárlás visszaigazoló e-mail üzenetében feltüntetett elérhetőségeken van lehetőség.

Bankkártyás fizetés esetén a fizetéssel kapcsolatosan felmerült panaszt Szolgáltató továbbítja a hatáskörrel rendelkező pénzintézet felé.

Megrendelő – amennyiben fogyasztónak minősül – panaszának elutasítása esetén jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Bővebb információ a Budapesti Békéltető Testület tevékenységéről, valamint elérhetőségei:

 • http://bekeltet.hu/
 • e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • telefonszám: 06 (1) 488-21-31
 • székhely:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Amennyiben Megrendelő a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

A fogyasztónak minősülő Megrendelő panaszával fogyasztóvédelmi hatósági eljárást is kezdeményezhet a területileg illetékes hivatalnál. Bővebb információ az eljárásról, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:

 • http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535
 • cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 • levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
 • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
 • Faxszám: +36 1 210 4677
 • http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

 • Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
 • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
 • Telefonszám: +36-1 450-2598
 • http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017
 • E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

 • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 • http://kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly
 • E-mail: fogyved@pest.gov.hu

Szolgáltató és Eladók felügyeleti szervei továbbá:

 • Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Jegyzője (2351 Alsónémedi, Fő u. 58.)
 • a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok, elérhetőségek: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista
Adatkezelési, adatvédelmi szabályzat:

Megrendelő a megrendeléssel hozzájárul ahhoz, hogy az elektronikus megrendelés során általa megadott személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban Szolgáltató saját rendszerében mint adatkezelő kezelje és tárolja, a szerződés teljesítése során felhasználja, valamint Eladó felé továbbítsa.

Szolgáltató részletes adatkezelési elveit és adatvédelmi tájékoztatóját a Honlapon megtalálható Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. A megrendelés leadásával Megrendelő hozzájárulását adja az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott műveletek végrehajtásához.

Technikai tudnivalók:

A Honlap megtekintéséhez speciális programra nincs szükség. Az általános használatban lévő, internetezésre szolgáló böngészőprogramokkal problémamentesen megtekinthető. Előfordulhat, hogy az adott böngészőprogramban az általánostól eltérő beállításokat alkalmaznak. Az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ha az oldal megtekintésével mégis problémája van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az info@mcsemege.hu email címen.